Informację o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych;
Dofinansowano ze środków budżetu państwa 

Rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu;
Umowa o realizacji zadania publicznego o której mowa w art. 16 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Nazwa zadania;
Akademia Demokracji

Wartość finansowania lub dofinansowania i całkowitą wartość zadania;
Dofinansowanie: 5 734 970,00 zł
Całkowita wartość zadania: 6 037 970,00 zł

Data podpisania umowy o finansowanie lub dofinansowanie zadania;
17.04.2023 r.

O projekcie:
Projekt Akademia Demokracji jest autorskim przedsięwzięciem Fundacji Niezależne Media. Inicjatywa nakierowana jest na wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego w kluczowym dla systemu demokratycznego wymiarze – świadomości prawa wyborczego, znaczenia procesu wyborczego oraz kontroli uczciwości przebiegu głosowania i pracy komisji wyborczych. Każde aktywizowanie zaangażowania obywateli w proces wyłaniania władzy jest kluczowy dla kondycji systemu demokratycznego. Na przestrzeni lat obserwowaliśmy w naszym kraju wybory, które ze względu na liczne zastrzeżenia co do procesu liczenia głosów oraz znaczący odsetek głosów nieważnych, budziły powszechne obawy co do ich uczciwości. Wychodząc zatem naprzeciw oczekiwaniom dużych grup społecznych, podejmujemy działania, których celem jest przeszkolenie lokalnych liderów obywatelskich w zakresie znajomości Kodeksu wyborczego, procedur związanych z organizacją i przebiegiem procesu głosowania oraz przepisów prawa regulujących wyłanianie, pracę komisji wyborczych oraz uprawnienia tzw. mężów zaufania i obserwatorów społecznych.

Zgłoszenie

Pobierz biuletyn

Realizujemy to w ramach Akademii Demokracji, która jest organizatorem wykładów i warsztatów odbywających się w kilkudziesięciu miastach w Polsce. Stworzony zespół prawników i doświadczonych działaczy obywatelskich będzie prowadził zajęcia z zakresu prawa dotyczącego wskazanych wyżej aspektów oraz szkolenia praktyczne polegające na rozwiązywaniu przez uczestników konkretnych problemów, z jakimi mogą się spotkać w dniu wyborów. Szkolenia zostaną uzupełnione o wiedzę z dziedziny relacji z mediami i komunikowania się z opinią publiczną. Efektem tego procesu będzie uświadomienie uczestnikom przysługujących im praw, zagrożeń, jakie są związane z próbami ograniczania uczciwości procesu wyborczego, oraz możliwości przeciwdziałania im. Osoby, które ukończą kurs Akademii Demokracji, zostaną ponadto wyposażone w kompendia wiedzy zawierające praktyczne wskazówki, w jaki sposób czuwać nad procesem wyborczym i jak reagować na jego zakłócanie, oraz z zakresu prawa regulującego kwestie ochrony danych osobowych. Fundacja Niezależne Media może się wykazać wieloletnim doświadczeniem w zakresie wspierania mediów oraz grup obywateli w przedmiocie obrony wartości demokratycznych. Ściśle współpracuje z prężnym ruchem społecznym, jakim są Kluby „Gazety Polskiej”, dlatego też zainicjowanie Akademii Demokracji jest oczywistą konsekwencją jej dotychczasowej aktywności.

Akademia Demokracji przyczyni się do zwiększenia świadomości obywateli na temat wyborów. Należy założyć, iż w końcowym efekcie będzie miało to wpływ nie tylko na zaangażowanie się dużej liczby obywateli w proces obserwacji przebiegu głosowania, lecz także na wzrost frekwencji wyborczej. Warto jednocześnie zauważyć, iż przeszkolenie znaczącej grupy lokalnych liderów obywatelskich w zakresie kontroli wyborów będzie wzmacniać społeczną świadomość konieczności zaangażowania w ochronę wyborów i promocję tej postawy obywatelskiej w społecznościach lokalnych.