Akademia Demokracji

Po nowelizacji Kodeksu wyborczego wójt gminy wiejskiej lub wiejsko-miejskiej ma zapewniać bezpłatny przewóz pasażerski w postaci transportu publicznego, jeżeli w gminie tej „nie funkcjonuje w dniu wyborów publiczny transport zbiorowy lub jeżeli najbliższy przystanek komunikacyjny funkcjonującego transportu zbiorowego oddalony jest o ponad 1,5 km od lokalu wyborczego”.

Po nowelizacji Kodeksu wyborczego wójt gminy wiejskiej lub wiejsko-miejskiej ma zapewniać bezpłatny przewóz pasażerski w postaci transportu publicznego, jeżeli w gminie tej „nie funkcjonuje w dniu wyborów publiczny transport zbiorowy lub jeżeli najbliższy przystanek komunikacyjny funkcjonującego transportu zbiorowego oddalony jest o ponad 1,5 km od lokalu wyborczego”.

Zgodnie z nowymi przepisami art. 37e Kodeksu wyborczego, wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosownia kończy 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania oraz z powrotem do miejsca zamieszkania (miejsca odbioru).

Transport do lokalu i transport powrotny zapewnia wójt gminy, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 i 2666), poza przewozem, o którym mowa w art. 37f § 1.

Informacje praktyczne:

  • z osobą niesamodzielną albo taką, której stan zdrowia nie pozwala na samodzielne podróżowanie, może jechać opiekun;
  • fakt skorzystania z transportu należy zgłosić właściwemu wójtowi do 13. dnia przed dniem wyborów; w przypadku wyborów prezydenta Rzeczypospolitej oraz wyborów wójta zgłoszenie zamiaru skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego dotyczy również ponownego głosowania; w przypadku gdy zgłoszenie zamiaru skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego ma dotyczyć tylko ponownego głosowania, zamiar można zgłosić do 5. dnia przed dniem ponownego głosowania;
  • zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej;
  • w zgłoszeniu podaje się: nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy, oznaczenie miejsca zamieszkania lub innego miejsca odbioru, wskazanie, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada;
  • wójt informuje wyborcę, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu, o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej na 3 dni przed dniem głosowania.

Przy planowaniu trasy przejazdu uwzględnia się wszystkie miasta, osiedla, wsie, osady położone w obrębie stałego obwodu głosowania. Przepisy są bardzo szczegółowe i precyzują m.in., że przystanki mają być zaplanowane w każdej miejscowości, w której mieszka co najmniej pięciu wyborców, a w dniu wyborów mają się odbyć co najmniej dwa pełne kursy w odstępie co najmniej czterech godzin. Pieniądze na transport wyborczy ma zapewnić wojewoda. Zmiany te mają prowadzić do zwiększenia frekwencji w wyborach i ich dostępności.