§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki zgłoszenia oraz uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Fundację Niezależne Media przy współpracy z Fundacją Klubów Gazety Polskiej (zwaną w dalszej części Organizatorem) w ramach projektu „Akademia Demokracji” wspófinansowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.
 2. Szczegółowe informacje o organizowanych szkoleniach znajdują się na stronie internetowej www.akademia-demokracji.pl
 3. Koszty podróży uczestnika / uczestniczki szkolenia pokrywa uczestnik szkolenia.
 4. Szkolenia są współfinansowane ze środków KPRM.
 5. Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom zajęć chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich jest zabronione.
 6. Utrwalanie przez uczestnika przebiegu szkoleń, za pomocą urządzeń lub oprogramowania rejestrujących dźwięk albo obraz i dźwięk, jak również rozpowszechniane ich treści jest zabronione.

 § 2 Zgłoszenia na szkolenie

 1. Uczestniczką / uczestnikiem szkolenia jest osoba zgłoszona na szkolenie poprzez przesłanie elektronicznego/papierowego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.akademia-demokracji.pl
 2. Uczestnicy zobowiązani są  do wypełnienia całego formularza z podaniem wszystkich danych.
 3. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem terminu określonego w formularzu zgłoszeniowym, zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji oraz niniejszego regulaminu.
 4. Ilość miejsc na każde szkolenie jest ograniczona, maksymalnie w jednym szkoleniu może wziąć udział 50 osób. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. W mailu od organizatora zostanie potwierdzone miejsce, termin oraz godziny szkolenia.

 § 3 Rezygnacja ze szkolenia

 1. Rezygnacji ze szkolenia, max. do trzech dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, należy dokonać przesyłając do Organizatora pismo informujące o rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, e – mailem na adres szkolenia@akademia-demokracji.pl.
 2. Za datę rezygnacji ze szkolenia uznaje się datę wpływu maila do Organizatora.
 3. W przypadku wpłynięcia maila do Organizatora w dniu wolnym od pracy za datę wpływu uznaje się następujący po nim dzień roboczy.
 4. W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia w czasie krótszym niż 3 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia uczestnik zobowiązany jest wskazać swojego zastępcę na szkolenie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania szkolenia nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia. Zapisani Uczestnicy szkolenia otrzymują niezwłocznie propozycję innego terminu szkolenia i mogą z niej skorzystać przenosząc rezerwację.
 6. W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora, Organizator niezwłocznie poinformuje, o tym fakcie każdego z uczestników.

 § 4 Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego przybycia na szkolenie w dacie i miejscu wskazanym przez organizatora.
 2. Szkolenie rozpoczyna się w terminie, miejscu i godzinie przesłanym przez organizatora na adres wskazany przez uczestnika w zgłoszeniu na szkolenie.   Obowiązuje 5 godzin szkolenia w tym przerwa obiadowa i dwie przerwy kawowe.
 3. Organizator zapewnia uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe, obiad i przerwy kawowe.
 4. Uczestnicy zobowiązani są do podpisania listy obecności, odebrania materiałów szkoleniowych.

 § 5 Ochrona danych osobowych

 1. Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, zgodnie z ustawą z stawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych (nazywana również jako ustawa UODO).
 2. Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu w treść swoich danych osobowych, do dokonania ich zmiany oraz żądania ich usunięcia.
 3. Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku przez Organizatora.

 § 6 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w porozumieniu z KPRM.
 2. Wprowadzone zmiany będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej akademia-demokracji.pl
 3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.