1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Fundacji Niezależne Media z siedzibą w Warszawie ul. Filtrowa 63/43, 02-056 Warszawa adres e-mail: iod@akademia-demokracji.pl
 2. Celem zbierania danych jest prawidłowa realizacja usługi szkoleniowej.
 3. Dane osobowe zebrane powyżej, przetwarzane są na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu Akademia Demokracji w szczególności dla potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania, prawo przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowej realizacji usługi szkoleniowej. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości współpracy lub ograniczeniem korzystania z naszych usług.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia działalności gospodarczej, a w celach archiwalnych przez okres nie dłuższy niż określony we właściwych przepisach.
 11. Dokładamy wszelkich starań, by chronić Pani/Pana dane osobowe przed Nieuprawnionym dostępem, ich modyfikacjom, ujawnieniem lub zniszczeniem.
 12. Wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy prosimy odesłać na adres mailowy: szkolenie@akademia-demokracji.pl  lub listowanie na adres:  Fundacja Niezależne Media z siedzibą w Warszawie ul. Filtrowa 63/43, 02-056 Warszawa z dopiskiem AKADEMIA DEMOKRACJI.