Akademia Demokracji

Prezydent podpisał ustawę z 23 stycznia 2023 r., nowelizację Kodeksu wyborczego, której celem jest powstanie Centralnego Rejestru Wyborców.

Prezydent podpisał ustawę z 23 stycznia 2023 r., nowelizację Kodeksu wyborczego, której celem jest powstanie Centralnego Rejestru Wyborców.

Każdy wyborca zostanie ujęty w jednym rejestrze w konkretnym obwodzie i okręgu, zaś dostęp do Centralnego Rejestru Wyborców i jego obsługa przez gminy oraz organy wyborcze następować będzie w czasie rzeczywistym.

Centralny Rejestr Wyborców ma służyć do:

 • sporządzania spisów wyborców;
 • sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum;
 • ustalania liczby wyborców;
 • sprawdzania posiadania prawa wybierania przy okazji weryfikacji podpisów złożonych właściwemu organowi w związku z zamiarem przeprowadzenia referendum lub zgłoszeniem inicjatywy ustawodawczej przez obywateli;
 • innych zadań określonych we właściwych ustawach.

Korzyści z powstania Centralnego Rejestru Wyborców:

 • jednolite rozwiązanie informatyczne dla wszystkich gmin przy organizacji wyborów – centralnie zebrane dane o wyborcach, w tym o obecnie dopisanych do gminnych rejestrów wyborców;
 • każdy wyborca w jednym rejestrze wpisany do konkretnego obwodu i okręgu;
 • dostęp do centralnego rejestru i jego obsługa przez gminy oraz organy wyborcze w czasie rzeczywistym;
 • integracja z rejestrem PESEL jako rejestrem referencyjnym – automatyczne dopisanie wyborcy do obwodu głosowania na podstawie adresu zameldowania;
 • brak konieczności wzajemnego zawiadamiania się gmin o dopisaniu wyborcy do obwodu według miejsca zamieszkania, co eliminuje ryzyko podwójnego figurowania wyborcy w dwóch miejscach i obniża koszty obsługi wyborów;
 • odmiejscowienie wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania.

Dostęp do CRW będą posiadać:

 • wójtowie;
 • stałe organy wyborcze;
 • minister właściwy do spraw informatyzacji;
 • minister właściwy do spraw zagranicznych;
 • konsulowie.